Miestne dane

Danka Dutková
 
Oddelenie daní a poplatkov - oznamy


Daň z nehnuteľnosti
Daňovníci, ktorí v roku 2019 predali, darovali, zakúpili nehnuteľnosť, alebo u nich nastali iné rozhodujúce skutočnosti pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti sú povinní do 31.1.2020 podať nové daňové priznanie. 
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade, na oddelení daní a poplatkov.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatník, ktorý si chce uplatniť odpustenie, alebo zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady čl.VII § 11 odst. (12) nech doručí žiadosť s potrebnými dokladmi na oddelenie daní a poplatkov do 28.2.2018.

Obec vyberá miestne dane a miestny poplatok v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a predpisov.

Miestne dane sú povinné platiť fyzické osoby a právnické osoby a to najmä vo väzbe na vlastníctvo nehnuteľnosti, psa, vykonávanie činnosti  a pod. Povinnosťou týchto osôb je dobrovoľne obci oznámiť, že im vznikla daňová povinnosť a daň zaplatiť. Druhy miestnych daní a ich podrobnejšia právna úprava (najmä predmet daní, sadzby daní, lehoty, oslobodenia a pod.) sú ustanovené vo všeobecne záväzných nariadeniach obce.

Aktuálne obec zaviedla na svojom území tieto miestne dane:
• Daň z nehnuteľnosti
• Daň za psa
• Daň za užívanie verejného priestranstva
• Daň za ubytovanie 
• Daň za predajné automaty
• Daň za nevýherné hracie prístroje

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
Fyzické a právnické osoby platia poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká na území obce. Obec je povinná poplatok vyberať, pričom získané príjmy sa použijú len pre účel nakladania s komunálnym odpadom.  Povinnosť platiť poplatok vyplýva z trvalého alebo prechodného pobytu fyzickej osoby  na území obce, resp. z oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce. Právnické osoby – podnikatelia sú povinné platiť poplatok z titulu vykonávania činnosti v nehnuteľnosti na území obce. 

Fyzické a právnické osoby sú povinné  písomne ohlásiť vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť poplatok v lehote do 30. dní od vzniku týchto skutočností.
Poplatok  obec vyrubuje rozhodnutím. Splatnosť poplatku je uvedená v rozhodnutí.
 
 
Tlačivá na stiahnutie