História


Z histórie zdravotnej starostlivosti v Širokom

Ordinovanie lekára v našej obci je známe už z medzivojnového obdobia. Tí skôr narodení  majú ešte v pamäti, ako so svojimi zdravotnými ťažkosťami chodili od roku 1929 za prvým ordinujúcim lekárom Dr. Katzom, od roku 1932 za lekárom Dr. Grossmanom, ktorí ordinovali v dome u Vitališa (teraz tam bývajú Michalikovci),  v blízkosti  spoločnosti  Zlatá Studňa. V tomto dome bola v roku 1935 zriadená lekáreň, na ktorú mal udelenú koncesnú listinu Ph. Mg. Genský. Po roku 1952 sa vytvorilo zdravotné stredisko v budove bývalého notariátu, kde sídlilo do súčasnosti.  Budova zdravotného strediska bola v roku 1998 rozšírená o  prístavbu, splynofikovaná a zrekonštruovaná tak, aby mohla lepšie slúžiť ako zdravotné stredisko.

Úvahy o výstavbe novej budovy pre potreby poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti sa prerokúvali na zasadnutiach rady a pléna Miestneho národného výboru už začiatkom 80 tych rokov dvadsiateho storočia. Aj keď územný plán obce z roku 1985 už vyčlenil priestor južne od kultúrno - obchodného strediska na výstavbu občianskej vybavenosti,  presne necitoval, že na tomto území má byť aj zdravotné stredisko. Napriek tomu v roku 1986 bolo rozhodnuté pripraviť výstavbu nového obvodného zdravotného strediska. Po 2 rokoch prípravy vydal dňa 27.6.1988  Okresný národný výbor v Prešove schvaľovací protokol pre výstavbu a jej financovanie. Výstavba sa mala začať v apríli 1989 a ukončiť po 36 mesiacoch výstavby - v marci 1992. Ešte v roku 1988 sa vykonal geologický prieskum a začiatkom roku 1989 sa spracovala projektová dokumentácia pre realizáciu výstavby  vtedajším Projektovým ústavom slovenského zväzu výrobných družstiev v Bratislave, pracovisko Prešov. Napriek tomu sa s výstavbou ani s prípravnými prácami, ako napr. výrub stromov nezačalo a politicko- spoločenské zmeny v novembri 1989 na ďalšie roky pochovali zámer postaviť nové zdravotné stredisko. Aj keď sa v tomto období medzi obyvateľmi rozprávalo, že to má byť poliklinika, ba dokonca nemocnica, išlo o zámer postaviť budovu obvodného zdravotného strediska tvaru L o rozmeroch dlhších strán 36m resp. 27m. Približne polovica stavby mala byť  dvojpodlažná a polovica jednopodlažná s dominantným vysokým komínom.

Potreba zlepšiť  zdravotnú starostlivosť a najmä dostupnosť liekov  bola zrealizovaná v marci 1996, keď v priestoroch bývalého domu Boržíkovcov,  po ústretovom kroku vlastníka stavby -Poľnohospodárskeho družstva Branisko so sídlom v Širokom, bola zriadená lekáreň Avicenna. Finančne sa na rekonštrukcii a príprave priestorov pre zriadenie lekárne podieľali podľa počtu obyvateľov obce Široké, Fričovce, Šindliar, Ovčie a neskôr svoj podiel dala aj obec Víťaz. PD prenajalo priestory v prvom roku bezplatne. Neskôr tieto priestory boli prenajaté PharmDr. Vincentovi Kollarčíkovi, ktorý zriadil lekáreň OPAL plus.

Potreba udržať primeranú úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti viedla v roku 1996 k iniciatíve obce získať od štátu budovu obvodného zdravotného strediska. To sa aj podarilo a štát bezplatným prevodom 10.1.1997 odovzdal OZS do majetku obce Široké. Hneď v roku 1998 bola budova pristavená, zrekonštruovaná a hlavne sa vykonala jej plynofikácia. To dalo predpoklad ďalšieho fungovania služieb, pokiaľ sa nevyrieši problém so získaním pozemku na výstavbu novej budovy.


Z histórie umeleckého školstva

Výučba na nejaký hudobný nástroj sa v našej obci začala v prvej polovici 70 tych rokov 20. storočia. Najmä v priestoroch svojho rodinného domu ju vyučoval p. učiteľ Ladislav Gomolčák. V roku 1994 sa v našej obci zriadila Základná umelecká škola ako súčasť ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove. V roku 2004 sa vytvorila samostatná ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Široké. Po rokoch pôsobenia školy v priestoroch kultúrneho domu sa v roku 2004 škola presťahovala do budovy klubu dôchodcov. Budova prešla nenáročnou rekonštrukciou vnútorných priestorov, no  hlavne výmenou strešnej krytiny. Vyučovanie  sa uskutočňovalo aj v neďalekých priestoroch domu záhradkárov a tiež v zasadacej miestnosti obecného úradu.
 

Fotogaléria