Projekty

 

 


 

 

 

 

Obci Široké bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora kompostovania v obci Široké“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017- 23/131 bola podpísaná dňa 19.06.2018. Na centrálnom registri zmlúv bola predmetná Zmluva o NFP zverejnená dňa 02.07.2018 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t.j. 03.07.2018. Predpokladaný termín ukončenia projektu je 04/2019. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Široké. Hlavnou aktivitou projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov produkovaných v domácnostiach prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov. Pre potreby domácností nachádzajúcich sa v obci sa obstará 217 kompostérov v objeme do 800 l a 647 kompostérov v objeme do 1 000 l. Výsledkom projektu bude naplnenie merateľného ukazovateľa Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu s cieľovou hodnotou 864 ks a ukazovateľa Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov s hodnotou 820,6 m3. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 127 636,80 eur.

 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 121 254,96 EUR.
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Investícia do Vašej budúcnosti