Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad

Stavebný úrad

Ing. Stanislav Imrich


Úradné hodiny: pondelok, utorok a streda: 7.30 – 12.00  / štvrtok 7.30 - 12.00  a  13.00 – 15.30 hod.

V organizačnej štruktúre obecného úradu je zaradený aj spoločný obecný úrad  so sídlom Široké 118 / kancelária na obecnom úrade , II. podlažie pri schodišti /. Spoločný obecný úrad bol zriadený v roku 2003, za účelom zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy a to na úseku :
 
1. územného plánovania a stavebného poriadku 
- vykonávanie rozhodovacej činnosti vrátane ukladania pokút
- vykonávanie kontrolnej činnosti 
- vedenia evidencie

2. pozemných komunikácii
- vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

3. ochrany prírody
- vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín
- ukladanie nevyhnutných  opatrení na ozdravenie drevín, alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní
- prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka .

Spoločný obecný úrad  je úradom bez právnej subjektivity, zabezpečujúcim odborné podklady pre výkon štátnej správy pre vyššie uvedené úseky a zabezpečuje činnosť pre obce združené v spoločnom úrade na základe zmluvy o jeho zriadení . 

Na zriadení spoločného obecného úradu sa dohodli tieto obce:
 
Široké
Víťaz
Ovčie
Fričovce
Šindliar
Lipovce
Hendrichovce

a v roku 2007 do spoločného obecného úradu pristúpila aj obec Štefanovce

Samotným stavebným úradom je príslušná obec, ktorá plní úlohu výkonu štátnej správy, pričom podpisovanie rozhodnutí je zákonom vymedzené iba starostovi  príslušnej obce .

Ďalšie informácie o činnosti spoločného obecného úradu je možné získať priamo na SOÚ, prípadne telefonicky na čísle 051/7911102 / klapka 16
 
tlačivá na stiahnutie:

Návrh na vydanie kolaudač. rozhodnutia
Návrh na zmenu užívania stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Vvyhlásenie spoluvlastníka nehnuteľnosti...
Vyhlásenie stavebného dozora
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti...
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby...
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Žiadosť o povolenie reklamného zariadenia
Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie...
Žiadosť o predĺženie platnosti stav. povol...
Žiadosť o stavebné povolenie zjednodu...
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 
Spracoval : Ing. Stanislav Imrich
SOÚ Široké