Úradná tabuľa

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil pre našu obec
na nové fakturačné obdobie cenu vody, ktorá bude pozostávať
z dvoch zložiek:
- fixnej zložky ceny – 3,00 €/rok
- variabilnej zlož. ceny – 0,2495€/m3.
    Fixná zložka sa fakturuje  za každé odberné  miesto bez ohľadu na to,
či bola odobratá voda.

 

Obnova požiarnej zbrojnice (.zip)
Všetky vysvetlenia (.zip)

 

 


 

 

 

Ústredné vykurovanie a zdroj tepla - prílohy k súťažným podkladom do profilu (.zip)
- ďalšie doplnené dokumenty (.zip)