Vedenie obce

Starosta obce

Je najvyšším výkonným orgánom a predstaveným obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
 

Ing. Stanislav Bartoš

Narodený 7.3.1966 v Prešove. Po ukončení základnej školy v Širokom v roku 1982 pokračoval v štúdiu na SPTŠ v Sabinove a následne po maturite v roku 1985 na VŠP v Nitre, ktorú úspešne ukončil štátnou záverečnou skúškou v roku 1989. Základnu vojenskú službu absolvoval v rokoch 1989 – 1990 vo Vyškove na Morave. Po príchode zo ZVS pracoval v rokoch 1990 – 1992 na Poľnohospodárskom družstve v Širokom, v rokoch 1992 – 1993 v súkromnej stavebnej firme Vargas Prešov. Počas roka 1994 pracoval v a.s. Pivovar Šariš vo Veľkom Šariši a to až do konca roka 1994. Od 25.11.1994 zastáva funkciu starostu obce Široké. Momentálne je v tejto funkcii siedme volebné obdobie.
 
tel.: 051 7911 102
fax: 051 7911 266
mobil: 0905 329 091
e-mail: starosta@siroke.sk
 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Ing. Marek Adam
Mgr. Helena Hajdučinová
Bc. Michal Harajda
Katarína Lopuchovská, DiS
Ing. František Marinica
Ing. Stanislav Smolko
Bc. Peter Štofaňák
JUDr. Martin Tobiaš
Stanislav Vyšňovský