Školská jedáleň


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ V ŠIROKOM

082 37 Široké 140, tel.: 051/7911 059

vedúca školskej jedálne:  Gabriela Semanová

hlavná kuchárka:              Mária Ľutterová

pomocné kuchárky:          Emília Motýľová, Miroslava Cicoňová

Školská jedáleň pri ZŠ v Širokom sa nachádza v areáli základnej školy, v budove, v ktorej sa nachádzajú triedy 1. stupňa, počítačové triedy a Centrum voľného času. Jedáleň poskytuje stravovanie žiakom I. a II. stupňa, pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom školy a dôchodcom - bývalým zamestnancom ZŠ. V dosť stiesnených podmienkach pripravujeme stravu, v tomto roku pre 145 stravníkov. Školská jedáleň sa zúčastňuje na európskom programe podpory spotreby ovocia a zeleniny  v školách s finančnou podporu európskej únie a do projektu BONDUELLE škola plná zdravia.


Platby:
Stravné na deň:
žiaci 1. stupeň:   1,01 €
žiaci 1. st. HN:    0,01 €
žiaci 2. stupeň:   1,09 €
žiaci 2. st. HN:    0,09 €
zamestnanci:      1,09 €
dôchodcovia:     2,65 €

Stravné sa platí do 5. dňa v mesiaci, hotovosťou u vedúcej ŠJ alebo bankovým prevodom na účet SLSP: 0502382360/0900 KS: 558 VS: príslušný mesiac/rok, do poznámky uviesť meno a priezvisko stravníka.


Odhlásenie

Odhlásiť sa zo stravy je možné iba deň vopred, vo výnimočných prípadoch - choroba - ráno do 8.00 hod. osobne alebo na tel.č. 051/7911059.

Jedálny lístok sa zostavuje podľa zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a je vyvesený v školskej jedálni, kuchyni, na chodbe v budove a v zborovni.