Základná škola

Základná škola Široké
082 37 Široké 141
tel. 051/7911 331
riaditeľ: Mgr. Adriána Kočerhová
www.zssiroke.edu.sk
e-mail: zssiroke@zssiroke.edu.sk
zssiroke@gmail.com

Základná deväťročná škola v Širokom sa začala stavať koncom roka 1957 a slávnostne bola daná do užívania 21. decembra 1961. Vyučovanie sa začalo 4. januára 1962. Škola je dvojpodlažná so sedemnástimi učebňami. V roku 1985 bola daná do užívania telocvičňa školy. Od roku 1982 neustále zápasíme s nedostatkom priestorov, učební na vyučovanie. Od OcÚ sme získali učiteľskú bytovku, kde sme zriadili 3 učebne a školskú jedáleň. Tým sme odbúrali dvojsmenné vyučovanie. V bývalej triede I. stupňa sme našli vhodné miesto, ktoré spĺňa kapacitné aj technické nároky pre učebňu IKT.

V tomto školskom roku navštevuje školu spolu 392 žiakov. Na škole je 21 tried, z toho 8 na prvom stupni a 13 na druhom stupni, z nich je 1 špeciálna trieda. Pracuje tu 31 pedagogických a 11 nepedagogických pracovníkov.  Na 2. stupeň k nám dochádzajú žiaci z dvoch priľahlých obcí - Víťaz a Fričovce.

Od 1.7.2002 nadobudla škola so školskou jedálňou právnu subjektivitu. Škola je zameraná na získanie základných vedomostí v učive 1. - 9. ročníka, ale venuje maximálnu pozornosť talentovaným žiakom v krúžkoch, na škole je ich 10. Škola patrí medzi najväčšie vidiecke školy v okrese a leží 25 km od okresného mesta Prešov. Zapojenosť školy do súťaží je vysoká napriek zvýšeným finančným nákladom na cestovanie. Najvýraznejšie úspechy na Slovensku aj medzinárodne škola dosahuje v práci s mladými hasičmi, v biatlone, bedmintone a brannom viacboji. V minulom šk. roku sme mali 2 majstrov SR v bedmintone, jeden z nich bol dvojnásobný majster v dvojhre aj štvorhre.

Základná škola
Fotogaléria