Farnosť

Rímskokatolícky farský úrad Široké
Rímsokatolícka Farnosť sv. Mikuláša, Široké


082 37 Široké 368
Košické arcibiskupstvo
Sabinovský dekanát
správca farnosti: vdp. Stanislav Takáč
tel.: 051 7911 208
www.fara.sk/siroke
e-mail: siroke@fara.sk

Kancelária - úradné hodiny:

Pondelok: 15.00 - 16.00
Utorok:     08.00 - 09.00
Streda:     15.00 - 16.00
Piatok:     15.00 - 16.00
okrem prikázaných cirkevných sviatkov, štátnych sivatkov a 1.- piatkového týždňa

aktuálny bohoslužobný program

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Širokom bol zrekonštruovaný v r. 2005 - 2007, slávnostná konsekrácia kostola sa uskutočnila 14.10.2007.
 
Vo farnosti účinkuje Zbor sv. Valentína pod vedením Mgr. Juliany Mihaľovej
 

Rehoľné sestry v Širokom

Od augusta 2011 pôsobia v našej farnosti rehoľné sestry z Komunity školských sestier sv. Františka.
sestra Jana Vianea - Mgr. Tatiana Sučková
sestra Consolata - Ing. Mária Hovancová
sestra Dária - Mária Hovancová

Sestry Jana Vianea a Consolata pracujú v Základnej škole v Širokom - vyučujú náboženstvo, sestra Dária má starosti službu vo farnosti. Všetky sestry vedú rôzne krúžky a stretká a sú mimoriadne rozdávateľky sv. prijímania. Prevažne sa venujú deťom a mládeži, ale organizujú rôzne akcie aj pre dospelých a seniorov.  

Ak ich chcete kontaktovať, môžete tak urobiť cez e-mail:

Sestra Jana Vianea - e-mail: janavianea@gmail.com
Sestra Consolata - e-mail: consolatamaria@gmail.com
Sestra Dária - e-mail: dariaosf@gmail.com

 

Veľký muž viery

Presne v deň 93. výročia narodenia bl. Jána Pavla II. 18. mája 2013 sa na námestí pred kostolom sv. Mikuláša v Širokom konalo slávnostné odhalenie a požehnanie sochy tohto veľkého muža viery Mons. Alojzom Tkáčom, emeritným arcibiskupom, na znak toho, že my Širočania si svätého otca nesmierne vážime i ctíme a zároveň tešíme, že sme mali to šťastie, že 2. júla 1995 prechádzal našou obcou. Budúcim generáciám túto pamätnú cestu nech pripomína pamätník apoštola národov 20. storočia, ktorý stojí na najdôstojnejšom mieste našej obce. Veríme, že všetky úprimné modlitby z tohto miesta zasiahnu skrze bl. Jána Pavla II. aj Božské srdce.


Ľudové misie v Širokom

Na základe pozvania duchovného otca vdp. Miroslava Kyšeľu sa konali vo farnosti Široké v dňoch 11. - 19. februára 2012 konali ľudové misie. Posledné misie boli v Širokom pred 66 rokmi a viedli ich taktiež pátri redemptoristi z Podolínca. Vedúcim misijného tímu bol páter ThLic. Michal Zamkovský spolu s pátrom Martinom Zanovitom a pátrom Martinom Mackom boli nástrojom Božej milosti. Pri programe s deťmi (v miestnej ZŠ) a mládežou piesňami, evanjelizačnými klipmi a svojimi svedectvami misionárom pomohli pomocníci zo spoločenstva Rieka Života.

Program misií bol mimoriadne bohatý a všetky vekové kategórie veriacich si mali možnosť obohatiť svoj duchovný život, obnoviť vzťah k Bohu, zažiť Ježišovu blízkosť a lásku. Na sv. omšiach zaznievali v rámci misijných kázní témy: hriech, obrátenie, spoveď, smrť a súd, cirkev, Ježiš - darca života, viera, o eucharistii, utrpenie, láska, modlitba, Panna Mária, kríž. V prvé dni „duchovných cvičení farnosti" - ako nazval páter Michal ľudové misie - boli aj špeciálne stretnutia pre ženy, pre mužov i pre mládež. Detské sv. omše svojou atmosférou boli nadšenou oslavou Nebeského Otca.

Veľmi dôležitou súčasťou ľudových misií bola aj sviatosť zmierenia. Pátri redemptoristi boli k dispozícii každý deň a veriaci prichádzali k sviatosti Božieho milosrdenstva v hojnom počte, niektorí aj po mnohých rokoch. Piatkový deň dopoludnia patril starým a chorým. Pri rannej sv. omši s misijnou kázňou prijali sviatosť pomazania chorých . Tých, ktorí nemohli prísť do chrámu, navštívili pátri aj doma.

K nezabudnuteľným zážitkom patril piatkový večer, keď si pri večernej sv. omši obnovili manželia manželské sľuby a po sv. omši spoločenstvo Rieka Života viedlo večer svedectiev a chvál. V sobotu večer pri novéne k Matke ustavičnej pomoci boli požehnané obrazy - ikony Panny Márie Pomocnice kresťanov , ružence a ďalšie mariánske devocionálie. Na prehĺbenie duchovného života si mohli veriaci zakúpiť aj náboženskú literatúru. V nedeľu popoludní na záver ľudových misií bol na priečelí kostola požehnaný nový misijný kríž a zároveň malé krížiky, ktoré budú veriacim pripomínať ľudové misie 2012.

„Boh hľadá každého bez rozdielu a nikto mu nie je ľahostajný", týmito slovami pátra Michala začali ľudové misie a hlboko zasiahli do sŕdc veriacich, pretože každý deň na sv. omšiach a misijnom programe pre jednotlivé stavy, veriacich pribúdalo, nevynímajúc veriacich z okolitých obcí. Duch Svätý, ktorého sme vzývali pri príprave na ľudové misie, si našiel cestu ku každému svojím spôsobom, a to aj cez službu a povzbudivé svedectvo pátrov redemptoristov. Veríme, že sa cez tieto misie naplnili slová duchovného otca a pátrov misionárov, že to bol milostivý čas, keď sme my Širočania mohli urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu a pre svoju večnosť.

Nech Pán Boh odmení všetkých, ktorí pomáhali či už pri modlitbovej príprave pred misiami alebo aj počas samotných misií: duchovnému otcovi, sestrám Sv. Františka, ktoré pôsobia v Širokom, dobrodincom, ktorí sa postarali o ubytovanie a stravu pre misionárov a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom ukázali široké srdce počas dní ľudových misií.


Malé misie v Širokom

Naša farnosť hostila v posledných novembrových dňoch vzácnu návštevu. Na pozvanie miestnej cirkvi zavítal do farnosti kňaz Komunity Blahoslavenstiev v Belgicku Philippe Mascarel. Páter, pôvodom z Francúzska, viedol v Širokom cyklus prednášok a duchovných cvičení s názvom Dni obnovy s Pannou Máriou. Bohatý duchovný program v tunajšom kostole sv. Mikuláša trval od 24. do 27. novembra. „Pri príležitosti ukončenia Roka sv. Ondreja a konca cirkevného roka sme chceli farníkom ponúknuť možnosť duchovnej obnovy vo viere a sme radi, že páter Philippe prijal naše pozvanie," vyjadril sa miestny duchovný otec Miroslav Kyšeľa.

Spomínané štyri dni naplnil cyklus prednášok o Panne Márii, slávenie Eucharistie, možnosť prijatia sviatostí zmierenia, pokoj a láska ku Kristovi a k Panne Márii vyžarujúce z osobnosti pátra Mascarela a osobitne sobotný modlitbový večer s možnosťou individuálneho zasvätenia sa Panne Márii. Počas obradu osobného zasvätenia sa Panne Márii pátra sprevádzali spevom a modlitbami členovia Komunity Blahoslavenstiev z Okoličného pri Liptovskom Mikuláši. Pre farníkov to bol veľmi obohacujúci večer, čo dokazujú aj slová farára Miroslava Kyšeľu: „Nielen samotné prednášky o Panne Márii a jej odkaze pre život dnešného človeka boli povzbudzujúce, ale aj obrad zasvätenia jednotlivých veriacich a celej farnosti bol osobitne silným zážitkom a povzbudením pre všetkých zúčastnených."

V nedeľu popoludní vyvrcholili dni obnovy eucharistickým požehnaním. Francúzsky kňaz, ktorý sedem rokov pôsobil na známom pútnickom mieste v Medžugorí, na záver pripomenul slová bl. Jána Pavla II., ktorý označil Slovensko za „mariánsku krajinu" a povzbudil veriacich k vytrvalej modlitbe k Panne Márii.
 
Farnosť Široké navštívil teológ Demski (odkaz na článok)
 
Široké privítalo kňaza z Komunity Blahoslavenstiev v Belgicku (odkaz)
 
Arcibiskup Bober posvätil farskú budovu v Širokom (odkaz na článok)


 

Víkend s bl. Jánom Pavlom II. v Širokom

Od piatku 30.9.2011 do nedele 2.10.2011 sme mali v našom kostole sv. Mikuláša relikviu krvi bl. Jána Pavla II. Túto obrovskú milosť, ktorú sme pre našu farnosť dostali, si nesmierne vážime a ďakujeme za ňu Nebeskému Otcovi. Naša radosť bola o to väčšia, že Boží služobník bl. Ján Pavol II. v relikvii jeho krvi, prišiel medzi nás po druhýkrát. Prvýkrát cez našu obec prechádzal 2. júla 1995, čo je pre nás nezabudnuteľný deň, a požehnal veriacim, ktorí ho vítali v našej obci.

Víkend s bl. Jánom Pavlom II. v našej farnosti sme prežili v súkromných modlitbách pred relikviou, ale aj pri spoločných modlitbách matiek, pásme meditácií, básní Jána Pavla II. a zamyslení nad odkazom Kristovho námestníka Jána Pavla II. ako - mariánskeho Apoštola, Apoštola Božieho milosrdenstva, Apoštola národov 20. storočia, Apoštola života..." Pre mnohých bol dvd film Svedectvo- spomienky Mons. Stanislava Dziwisza na Jána Pavla II. dojímavým stretnutím s nám tak drahým pápežom.

Ďakujeme Všemohúcemu za milosti, ktorými nás zahrnul počas týchto dní aj cez príhovor bl. Jána Pavla II.

 



Patrón farnosti: Svätý Mikuláš

Sv.Mikuláš (Mýrsky) sa narodil okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie pravdepodobne v Patare ako jediný syn zbožných a bohatých rodičov... Jeho rodičia boli dobrí kresťania, otec Eufemius bol mužom bohatým, ale mimoriadne zbožným a milosrdným sv-mikulasa matka Anna bola sestra Mikuláša, bývalého myrského arcibiskupa. Dieťaťu sa veľmi potešili, pretože už dlho žili v manželstve a nemohli mať deti. Že ich napokon Pán Boh požehnal, bolo pre nich veľkým šťastím a radosťou. Podľa niektorých životopiscov, (napr. otca Ciryho), sám nebeský posol im oznámil šťastnú novinu a dal im súčasne vedieť, že dieťaťu majú dať meno Mikuláš, čo znamená „víťazstvo ľudu“. Vo sv. Mikulášovi už od detstva rástol súcit k chudobným, ktorých štedro obdarúval. Všimol si toho, komu bola zima, ale aj toho, kto bol hladný a vo svojej mladosti bol povestný široko ďaleko svojou dobročinnosťou, ľudomilstvom, milosrdenstvom, humanitou a jeho dobročinnosť naplno vzrástla, keď sa stal biskupom v meste Mýre (Mýra je terajšia obec Dembre v južnom Turecku).
Napriek popularite sa nevie veľa o skutočnom živote tohto obľúbeného svätca. Z jeho životopisu je povestne známa epizóda, ako nepozorovane v noci dal trom chudobným dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli čestne vydať a nestali sa neviestkami v nevestincoch. Odtiaľto pramení tá pravá a nefalšovaná tradícia v niektorých krajinách a aj u nás ešte v mojich detských časoch tak bolo, v noci pred sviatkom sv. Mikuláša sa dávajú deťom darčeky tak, aby nezbadali, kto im ich dáva. To je jednou z podstát mikulášskeho obdarovávania. Dobro sa nevystavuje na obdiv a nečaká verejné ďakovačky, dobro si nájde cestu a neviditeľným spôsobom ovplyvňuje morálku detičiek a pomáha tam, kde môže byť mravné ohrozenie detí a mládeže. 
 

Farská ekonomická rada:
Milan Čarný
Anton Čech
Ing. Viliam Širocký
Ján Šofranko
Jozef Štofaňák
Ing. Jozef Ungvarský

Lektori:
Radka Baranová
Helena Bednáriková
Mgr. Jozef Čech
Monika Čechová
Imrich Grega
Mgr. Helena Hajdučinová
Rastislav Jenča
Dorota Joščáková
Diana Kollárová
Emília Kondisová
Magdaléna Kondisová
Štefan Kondis
Ján Kundek
Júlia Milčáková
Ľudmila Pastiriková
Jozef Ščerbák
Peter Štofaňák
Nadežda Vargová
MUDr. Blažej Vaščák
Mgr. Hedviga Vaščáková st.
Mgr. Hedviga Vaščáková ml.

Farská postoračná rada:
Sekcia pre deti a mládež – sr. Amabilis, sr. Consolata, sr. Dária, Jitka Jenčová
Sekcia pre farské spoločenstvá – Anna Bartková, Ľudmila Uličná, Júlia Zábrecká, Helena Bednáriková, Hedviga Vaščáková, Nadežda Vargová, Júlia Milčáková
Sekcia pre liturgické služby - Blažej Vaščák, Ján Kundek, Jozef Čech, Štefan Kondis, Jozef Mihaľ, Juliana Mihaľová, Lucia Čarná, Miriam Ščerbáková
Sekcia pre prezentáciu farnosti a technické zabezpečenie -  Helena Hajdučinová, Elena Timková, Jozef Ščerbák


Kňazi pôsobiaci v Širokom (1718 - súčastnosť):
1718 - 1734    Tormossy Jakub
1734 - 1737    Ravasz Juraj
1737 - 1763    Holenkay Ján
1763 - 1773    Bober Michal
1773 - 1777    Mihály Robert
1777 - 1823    Dominiczky Ján
1823 - 1826    farnosť spravuje kaplán Szentsy Eduard
1826 - 1828    Somossy Juraj
1829    farnosť spravovaná Fričovským farárom Hetessym Ignácom
1829 - 1831    Tulacs Alexander
1831 - 1835    Usz Alexander
1835 - 1836    farnosť spravuje kaplán Király Ignác
1836 - 1849    Rybiczey Ludvík
1849 - 1851    Schumucz Serafín (františkán)
1851 - 1856    Marczenyi Andrej
1856 - 1865    Mazalik Augustín
1965 - 1899    Hedry Felix
1899    Galyanszky Juraj
1899 - 1915    Dobranský Ján
1915 - 1923    Čársky Jozef
1923 - 1924    farnosť spravuje kaplán Kofrit Florián
1924 - 1931    Jančáry Vojtech
1931 - 1932    farnosť spravuje kaplán Guci Eugen
1932 - 1935    Boľanský Ján
1936 - 1940    Hrabský Vojtech (predtým Andrássy)
1940 - 1951    Jerga Andrej
1951 - 1952    Kocun Emanuel
1952 - 1958    Oros Andrej
1958 - 1975    Adamčák Peter
1975 - 1977    Lesník Anton
1977 - 1980    Palša Andrej
1980 - 1990    Balica Milan
1990 - 1999    Dugas Jozef
1999 - 2002    Jurkovič Eugen
2002 - 2015    Kyšeľa Miroslav
2015 - doteraz    Takáč Stanislav
Kňazi rodáci zo Širokého
* 14?? +1487    Ladislav Širokay
* 1838 +1899    Felix Hedry
* 1871 +1931    Ľudovít Hedry
* 1870 +1947    Valentín Vojtko
* 1876 +1901    Štefan Šebest
* 1957    Jozef Straka
* 1959    Milan Bednárik
* 1963    František Mariňák
* 1971    František Katriňák
* 1973    Augustín Vaščák
* 1973    Peter Gazda
* 1976    Jozef Vihonský
* 1976    Peter Juhás

„Láskavé ruky kňazské!
Čo je kňaz, pochopí ten, kto otca potrebuje.
Kňaz svoj osud drží v rukách Krista Pána!
Pozdvihuje si Sudcu, Spasiteľa a Priateľa.
Sú ruky kňaza ako ruky naše,
veď - tak nás učí Pavol apoštol - kňaz má byť jeden z nás.
Také sú priam ako i tieto moje úbohé,
raz mocné a raz ako pribité.
A predsa nie sú také."

Prvá májová nedeľa v Rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Širokom privítala kňazov rodákov zo Širokého: vdp. Jozefa Straku, vdp. Milana Bednárika, vdp. Františka Mariňáka, vdp. Petra Gazdu, vdp. Františka Katriňáka, vdp. Augustína Vaščáka, vdp. Jozefa Vihonského, vdp. Petra Juhása a kňazov, ktorí v Širokom pôsobili: vdp. Mons. Jozefa Dugasa a vdp. Eugena Jurkoviča. Pri príležitosti roku kňazov sa stretli na pozvanie nášho súčasného duchovného otca vdp. Miroslava Kyšeľu a spolu odslúžili svätú omšu. Bolo to veľmi pekné a dojemné stretnutie na oslavu Pána Boha, na radosť všetkých príbuzných i priateľov, ktorí sa mohli s kňazmi stretnúť. Na sv. omši okrem pekného spevu zboru sv. Valentína v príhovoroch zazneli mnohé pozitívne slová, radostné slová vďaky a presvedčenie, že: „Kňaz by mal byť pre človeka mostom k Pánu Bohu a nie prekážkou." Na záver všetkých hostí potešili krásne kvety.

Fotogaléria