n. o. Mikuláš

Nezisková organizácia Mikuláš pre všetkých so širokým srdcom

 
IČO : 45731527
Dátum vzniku: 18. 12. 2009
Adresa: Široké 368, 082 37 Široké
Č. účtu : SK05 0900 0000 0005 0552 3173
 
Čo ponúkame?

Stretká – možnosť niekam patriť...
Stretká pre deti
Stretká pre mládež
Stretká pre dospelých
Stretká pre rodiny
Stretká pre seniorov
Biblické stretko
Alfa kurz (stretnutia mladých aj dospelých v prijímajúcej atmosfére s možnosťou počúvať, pýtať sa, diskutovať a objavovať...)
Klub dobrovoľníkov

Tvorivé dielne pre deti, mládež, rodiny
Gitarové stretko pre deti a mládež
Divadelno-dramatický krúžok pre deti a mládež
Scénické a biblické tance
Detský a mládežnícky spevácky zbor
Strojopis – výučba písania desiatimi prstami
Spoločenské hry
Lectio divina – práca so Svätým písmom, Biblioterapia
Priestory na stretávanie sa pre rôzne stretká a spoločenstvá
Knižnicu s možnosťou bezplatného požičiavania kníh pre verejnosť


Pre koho tu sme?

Pre všetkých so širokým srdcom:
- pre deti,
- mládež,
- strednú generáciu,
- mužov aj ženy,
- rodiny s deťmi,
- seniorov...


Realizované činnosti

V rámci činnosti n. o. Mikuláš prebieha formácia detí a mladých prostredníctvom rôznych vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, workshopov, spoločných stretnutí i výletov. Mnohé činnosti sú zamerané na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných i kultúrnych hodnôt. V Klube Quo Vadis sa pravidelne stretávajú rôzne spoločenstvá a skupinky bez ohľadu na vek i vierovyznanie, kde sa vytvárajú medziľudské vzťahy a formujú osobnosti vo všetkých oblastiach (ľudskej, duchovnej i kultúrnej).
USKUTOČNENÉ AKTIVITY AJ S FOTOGRAFIAMI (odkaz)


Komu chceme pomáhať?

- deťom
- mladým ľuďom
- rodinám (zvlášť rodinám v hmotnej núdzi a viacčlenným rodinám)
- seniorom


Ako pomáhame?

- Bezplatné požičiavanie kníh a časopisov
- Požičiavanie data-projektora a plátna na premietanie
- Ponuka priestorov na stretávanie sa
- Zber PET uzáverov na podporu dieťaťa so zdravotným postihnutím
- Zber poštových známok na podporu chudobných krajín
- Obdarovanie darčekmi (na sviatok sv. Mikuláša aj sladkými balíčkami)
- Výroba vianočných darčekov
- Modlitbová služba


Realizácia projektov

- Budovanie širokých vzťahov v rámci Nadácie Orange, grantového programu Zelená pre seniorov s realizáciou od júna do októbra 2013.
- Radostná vianočná Fimo dielňa v rámci Nadácie Orange, grantového programu Darujte Vianoce s realizáciou od 10. do 30. decembra 2013.
- Spolupráca s Arcidiecéznou charitou Košice pri realizácii projektu s názvom Operácia Vianočné Dieťa 2013 v rámci ktorého bolo podporených 26 detí zo Širokého: zo sociálne núdznych rodín, deti so zdravotným postihnutím a deti z viacpočetných rodín.


Aký je náš cieľ?

- budovanie vzájomných vzťahových „mostov"
- ponúknuť a vybudovať PRIESTOR prijatia, formácie, porozumenia, lásky a načúvania...

 

Ako nám môžete pomôcť?

Ak Vás činnosť neziskovej organizácie Mikuláš zaujala, ponúkame Vám možnosť podieľať sa na jeho aktivitách nasledujúcimi formami pomoci:
1. poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb
2. účasťou v Klube Quo Vadis na rôznych aktivitách
3. dobrovoľnou službou (ako animátor, hudobník, herec, pomocník...)
4. materiálnou pomocou (kontaktovať 0904 892 124) – možnosť darovania hier, hračiek, kníh, CD, DVD s rozprávkami a filmami, čímkoľvek čo doma už nevyužívate, ako napr. starý vysávač, kreslo...
5. finančnou pomocou priamo na bankový účet – č. ú.: SK05 0900 0000 0005 0552 3173 Slovenská sporiteľňa alebo v hotovosti prostredníctvom darovacej zmluvy
6. modlitbou
7. zberom PET-uzáverov
8. zberom poštových známok


ĎAKUJEME!


Mikuláš n. o.:
Široké 368, 082 37 Široké
siroke@fara.sk
č. účtu: SK05 0900 0000 0005 0552 3173
IČO: 45731527


Postup a tlačivá
 
Ak ste zamestnanec:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15. 2. 2014 a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. 
2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Uveďte vaše meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, sumu zaplatenej dane, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane  a dátum zaplatenia dane. Nezabudnite vyhlásenie podpísať!
3. Najneskôr do 30. 4. 2014 doručte Vyhlásenie o poukázaní 2 %  a Potvrdenie o zaplatení dane daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska.


Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie:
1. Vyplňte v daňovom priznaní fyzických osôb oddiel o  poukázaní 2 % zo zaplatenej dane.
2. Daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska a daň uhraďte do 31. 3. 2014.

Ak ste právnická osoba:
1. Vyplňte v daňovom priznaní právnických osôb oddiel o poukázaní 2 % zo zaplatenej dane
2. Daňové priznanie doručte daňovému úrade v mieste sídla Vašej firmy a daň uhraďte do 31. 3. 2014

Venujte Vaše 2% z dane pre n.o. Mikuláš (odkaz v doc)

Veľmi krásne ďakujeme za každé Vami preukázané DOBRO.