Oznámenie o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže

Oznámenie o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže

Oznámenie o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva majetku obce Široké.

Obec Široké vypísala dňa 29.1.2016. verejnú obchodnú súťaž na prevod vlastníctva majetku obce:

predaj pozemku v k.ú. Široké, parc.č. C KN 228/2 zastavané plochy o výmere 571 m2, zapísaný na LC 1016,
predaj pozemku v k.ú. Široké, parc.č. C KN 228/4 zastavané plochy o výmere 575 m2, zapísaný na LC 1016,

Dňa 24.2.2016 na V. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, komisia OZ uskutočnila otváranie obálok doručených ponúk predmetnej súťaže a za splnenia všetkých podmienok súťaže

najvyššiu kúpnu cenu na pozemok parc. č. C KN 228/2 zastavané plochy  o výmere 571 m2, zapísaný na LC 1016 - 13 500€ ponúkla Mgr. Miriam Kušnírová, Široké 653

a najvyššiu kúpnu cenu na pozemok parc. č. C KN 228/4 zastavané plochy  o výmere 575 m2, zapísaný na LC 1016 - 13 230€ ponúkla Veronika Neubeller, Široké 618