Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Širocký sokol
Obecný poklad
Anketa
Ako sa Vám páči obnovená sála kultúrneho domu
 
Štatistika stránky
Návštev dnes: 129
Návštev včera: 108
Návštev tento mesiac: 348
Návštev spolu: 243730
Denne maximum: 633
Mesačné maximum: 4952
Zobrazení stránok spolu: 1107803
PZ

pz

RSS
Úvodná stránka
Vitajte na webovej stránke našej obce !
Nie je to náhoda, že sa volá  ŠIROKÉ,
lebo naša obec sa doširoka rozlieha
a zoširoka ju objíma a zároveň chráni pohorie Branisko
a vysoko nad šírou dedinou a kopcami okolitého pohoria
bdie sokol s doširoka rozprestretými krídlami.
Celá táto symbolika, znázornená v obecnom erbe, nás, ktorým záleží na tom,
aby Široké bolo krajšie a lepšie zároveň vyzýva,
aby aj naše srdcia boli široko otvorené čo najviac všetkým dobrám...


 

chest white small

 
OBECNÝ POKLAD
AKTUÁLNY STAV KONTA: 3817,32 €
 
 
sirocky-sokol-mini  
ŠIROCKÝ SOKOL

 


  

O B E C  Š I R O KÉ

zverejňuje zámer

predať nehnuteľný majetok priamym predajom

v súlade s ust.§9a ods.1 pism. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení

Zámer predať nehnuteľný majetok priamym predajom hodný osobitného zreteľa v súlade s ust.§9a ods.8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení

najmenej za cenu všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu sa týka nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade, Katastrálny odbor, Prešov pre katastrálne územie Široké, zapísanej na Liste vlastníctva č. 2466  ako:

parcela registra „C“ KN 211/2 o výmere 63 m2 – ostatná plocha,
 a to p. Helene Haľkovej, bytom Široké 46.

Predmetná nehnuteľnosť, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra „E“ KN1181/3 geometrickým plánom Kristíny Petrovskej č. 45/2014 overeným pod č. G1-1687/2014 je vo výlučnom vlastníctve obce Široké a táto slúži ako súčasť dvora žiadateľa t.j. Heleny Haľkovej, bytom Široké 46..Predmetná nehnuteľnosť nie je zaťažená žiadnymi ťarchami, vecnými bremenami, záložnými právami a ani inými právami tretích osôb. Nehnuteľnosť  je možné odkúpiť výlučne v celosti.
Minimálna kúpna cena nehnuteľnosti (tzv. ponuková cena) nesmie byť nižšia ako všeobecná hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom č. 51/2015 vyhotoveným Ing. Milanom Gardošom, súdnym znalcom, a to 663,39 Eur za predmetnú nehnuteľnosť v celosti.
Kupujúci tiež uhradí správny poplatok za návrh na vklad do katastra.

Predbežný súhlas s odpredajom predmetného pozemku dalo obecné zastupiteľstvo v Širokom prijatím uznesenia č.26/2015.

 

 

                                                                                       Ing. Stanislav Bartoš
                                                                                               starosta obce

 


  

O B E C  Š I R O KÉ

zverejňuje zámer

predať nehnuteľný majetok priamym predajom

v súlade s ust.§9a ods.1 pism. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení

Zámer predať nehnuteľný majetok priamym predajom hodný osobitného zreteľa v súlade s ust.§9a ods.8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení

 najmenej za cenu všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu sa týka nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade, Katastrálny odbor, Prešov pre katastrálne územie Široké, zapísanej na Liste vlastníctva č. 2466  ako:

parcela registra „C“ KN 211/3 o výmere 13 m2 – ostatná plocha,
a to Bc. Petrovi Haľkovi, bytom Široké 46.

Predmetná nehnuteľnosť ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra „E“ KN 1181/3 geometrickým plánom Kristíny Petrovskej č. 45/2014 overeným pod č. G1-1687/2014 je vo výlučnom vlastníctve obce Široké a táto slúži ako súčasť pozemku v užívaní žiadateľa t.j. Bc. Petra Haľka, bytom Široké 46. Predmetná nehnuteľnosť nie je zaťažená žiadnymi ťarchami, vecnými bremenami, záložnými právami a ani inými právami tretích osôb. Nehnuteľnosť  je možné odkúpiť výlučne v celosti.
Minimálna kúpna cena nehnuteľnosti (tzv. ponuková cena) nesmie byť nižšia ako všeobecná hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom č. 51/2015 vyhotoveným Ing. Milanom Gardošom, súdnym znalcom, a to 76,05 Eur za predmetnú nehnuteľnosť v celosti.
Kupujúci tiež uhradí správny poplatok za návrh na vklad do katastra.

Predbežný súhlas s odpredajom predmetného pozemku dalo obecné zastupiteľstvo v Širokom prijatím uznesenia č.26/2015.

 

 

                                                                                  Ing. Stanislav Bartoš
                                                                                          starosta obce

 


 
 

Referendum za rodinu 2015

Občania oprávnení hlasovať: 1878
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 1104
Percento účasti: 58,78 %
Počet hlasov áno:
- 1. otázka: 1073
- 2. otázka: 1054
- 3. otázka: 1055

 


 

 

Široké medzi najlepšími obcami na Slovensku

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil dáta svojej štúdie o hospodárení samospráv (miest, obcí a VÚC) za rok 2013 a zostavil ich rebríček. Podľa neho je obec Široké z 2930 samospráv na 21. mieste v hospodárnosti nakladania finančných prostriedkov. V okrese Prešov je na jasnom prvom mieste. Musíme spomenúť aj fakt, že dvadsať lepšie hospodáriacich obcí má výrazne menej obyvateľov a operuje s nižšími rozpočtami. Z obcí, ktoré majú viac ako 1400 obyvateľov, je naša najlepšie hospodáriaca na Slovensku.

Podrobnosti o projekte INEKA, metódy výpočtu aj rebríček nájdete na tejto adrese.

 

 


 

 

Výsledky komunálnych volieb 15.11.2014:
- účasť 61,55 %, 1175 odovzdaných hlasov

Výsledky volieb na starostu obce
1. Stanislav Bartoš, Ing., 48 r., starosta obce, Široké 246, NEKA - 681 h. 59,01%
2. Silvia Kováčová, Ing. Mgr. 42 r., nezamestnaná, Široké 99, NEKA - 473 h. 40,99%

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva (v obci sa volilo 9 poslancov)
1. Jozef Čech, Mgr., 31 r., pekár, Široké 546, KDH - 629 hlasov
2. Jozef Ružbarský, Ing. 26 r. technicko-hospod. prac., Široké 588, NEKA - 597 h.
3. Stanislav Smolko, 39 r. programátor, Široké 69, OKS - 578 hlasov
4. Anna Bartková, Ing., 54 r., projektantka, Široké 551, KDH - 548 hlasov
5. Peter Štofaňák, Bc., 39 r. záchranár, Široké 675, KDH - 531 hlasov
6. Helena Hajdučinová, Mgr., 64 r. dôchodkyňa, Široké 381, KDH - 526 hlasov
7. Stanislav Vyšňovský, 44 r., živnostník, Široké 603, SNS - 517 hlasov
8. Martin Kundek, 28 r. pracovník obsluhy potrav. strojov, Široké 567, NEKA - 501 h.
9. Jozef Ungvarský, Mgr., 33 r. výrobný riaditeľ, Široké 125, OKS - 470 hlasov

Nezvolení kandidáti:
1. Michal Harajda, 34 r., technický riaditeľ, Široké 534, OKS - 443 hlasov
2. František Straka, 56 r., technik, Široké 600,NEKA - 388 hlasov
3. Ivana Harčárová, Ing., 31 r. učiteľka, Široké 726, KDH - 345 hlasov
4. Mária Buriková, Mgr., 35 r., senior analytička, Široké 388, NEKA - 269 hlasov
5. František Lendacký, Ing., 34 r. stavbyvedúci, Široké 464, SIEŤ- 269 hlasov
6. Anton Krivda, 32 r., živnostník, Široké 721, SMER –soc. dem. -241 hlasov


Starosta obce Ing. Stanislav Bartoš úprimne ďakuje voličom za účasť v sobotňajších voľbách a zvlášť za prejavenú dôveru.

 

 


 

 

ZELENÝ PAMӒTNÍK

V slnečnú októbrovú nedeľu 26.10.2014 sa v Širokom konalo slávnostné ukončenie výstavby a požehnanie Zeleného pamätníka na cintoríne. Vybudovaný bol pre osobnosti, ktoré v minulosti v Širokom pôsobili i rodákov, ktorí padli v II. svetovej vojne a nie sú pochovaní na našom cintoríne. Za ne sa v kostole sv. Mikuláša konala aj sv. omša, za účasti vdp. Kyšeľu, Biroša, Štofka a príbuzných. Starostovia partnerských obcí Ján Podmanický (Stará Bystrica) a Rafal Papciak (poľská Gmina Brzyska) položili k pamätníku vence. Pred pamätníkom bola položená aj posledná dlaždica, pod ktorou v kovovej schránke bol uložený odkaz pre budúce generácie. Zelený pamätník je vlastne živý zasadený ihličnatý stromček s menovkou osobnosti. Na pamätnej doske je pri mene osobnosti QR kód, ktorým sa dá smartfónom preniesť informácia z obecnej webovej stránky, kde je o všetkých osobnostiach krátky životopis a fotografie.

Vstup do sekcie Zeleného pamätníka tu.

 


 

 
Umiestnenie obce
Prešovský samosprávny kraj www.po-kraj.sk
2
Informácie o občanoch

Celkovo obyvateľov: 2 440

V roku 2015 sme v Širokom zaznamenali:
* 10 novorodencov
* 4 sobáše
* 9 úmrtí

Novorodenci

* 22.04.2015
Emma Neubeller

* 07.04.2015
Nina Stašiková

* 20.02.2015
Andrej Miženko

-----------------------

Kliknite SEM pre zobrazenie všetkých novorodencov

Novomanželia

*25.04.2015
Marián Oriňak
Mgr. Petronela Štofková

*18.04.2015
Bc. Dominik Hvizdoš
Bc. Jana Adamisová

*21.03.2015
Peter Balucha
Bc. Mária Smolková

-----------------------

Kliknite SEM pre zobrazenie všetkých novomanželov

Úmrtia

* 04.04.2015
Barbora Timková

* 27.03.2015
Štefan Hvizdoš

* 20.03.2015
Jozef Bartoš

-----------------------

Kliknite SEM pre zobrazenie všetkých úmrtí.

Čas/Dátum/Meniny
1
Nedeľa, 3. Máj 2015

Dnes má meniny Galina
Zajtra má meniny Florián