Menu
Obec Široké
ObecŠiroké

Obecné športové a oddychové centrum v Širokom

OŠOC

PREVÁDZKA OŠOC

ladová plocha

 

Všetky informácie ako aj rozpis rezervácie plavárne a ľadovej plochy sú na https://www.osocsiroke.sk/

 

Myšlienka vybudovať v obci multifunkčný športový areál skrsla v roku 2004, keď bolo rozhodnuté vybudovať nový futbalový štadión. Následne po jeho vybudovaní a odovzdaní do užívania v roku 2006 sa obec začala zaoberať úvahou o dobudovaní areálu. V tom čase však prebiehala výstavba polyfunkčného objektu v centre obce. Po jeho ukončení v roku 2010 sa rozbehli projekčné práce a následne proces územného a stavebného konania.

Základný kameň stavby OŠOC poklepali starostovia partnerských obcí 10. mája 2013, no už predtým v apríli 2013 sa vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa prvej etapy výstavby, čiže oceľovej konštrukcie s opláštením, strechou a oknami. Keďže z verejného obstarávania kvôli nezáujmu  slovenských stavebných firiem nevzišiel realizátor, muselo byť opätovne vyhlásenénové verejné obstarávanie. Po desiatich mesiacoch administratívnej práce sa podarilo vysúťažiť zhotoviteľa. Toto obdobie využila obec na vykonanie prác pri vybudovaní vodovodnej prípojky, základov stavby, stavebnej predprípravy bazéna a uloženia vonkajšej dažďovej kanalizácie. Keďže celá stavba je na násype tzv. depónii z výstavby diaľnice v rokoch 1996 až 1997 a tento násyp má výšku od troch do ôsmich metrov, muselo byť tejto skutočnosti prispôsobené založenie stavby. 7. mája 2014 podpísala obec so zhotoviteľom  zmluvu o dielo na zhotovenie prvej etapy stavby.

Výstavba OŠOC následne pokračovala každým rokom, hoci počas celej doby výstavby mala obec vždy iné investičné priority.Takto počas stavby OŠOC obec kompletne zrekonštruovala kultúrny dom, postavila novú požiarnu zbrojnicu, novú telocvičňu pri základnej škole, vymenila všetky svietidlá verejného osvetlenia v obci, či zateplila budovu ZŠ, zhotovila prístavbu materskej školy a iné menšie investície. Na stavbu OŠOC išli vždy iba finančné prostriedky, ktoré by bola obec vykázala ako prebytok hospodárenia. Takto sa hospodárne naložilo s finančnými zdrojmi obce a ochránili sa proti strate ich hodnoty infláciou.

Svoj podiel na predĺžení výstavby mala aj pandémia Covid-19, keď viazli dodávky materiálov a práce od dodávateľských firiem neboli urobené v predpokladaných termínoch. Podstatná časť stavebných prác však bola vykonaná miestnymi živnostníkmi a obecnými zamestnancami. No veľké technologické celky boli zhotovené výlučne firmami, ktoré uspeli vo verejnom obstarávaní. Aj napriek pandémii sa obci podarilo stavbu OŠOC v marci 2022 skolaudovať.

Budova OŠOC má základné rozmery 50,3 x 45,3 metra a výšku vyše 11 m. K tomu je ešte potrebné pripočítať predsunutú časť budovy s preskleným schodiskom, takže celková budovou zastavaná plocha je 2334 m2. Stala sa tak v rámci obce Široké najväčšou stavbou ak ide o zastavanú plochu aj obostavaný priestor. Skelet stavby tvorí oceľová konštrukcia s protipožiarnym náterom. Obvodové steny sú z polyuretánových panelov, no pri únikových otvoroch sú panely s minerálnou vlnou, ktoré majú vyššiu požiarnu odolnosť. Vo vykurovaných priestoroch sú obvodové steny doizolované 20 cm minerálnou vlnou. Strechu tvorítrapézový plech s protikondenzačnou úpravou. Tepelnú izoláciu zabezpečuje minerálna vlna hrúbky 25 cm, ktorá jepokrytá izolačnou fóliou Fatrafol. Dažďové vody sú zo strechy zvádzané systémom Geberit. Ako zdroj tepla sú inštalované dva kondenzačné plynové kotly s celkovým výkonom 200 kW. O výmenu vzduchu sa stará 6 vzduchotechnických jednotiek, 5 strešných a 2 stenové ventilátory.Kvôli zľahčeniu upratovania je inštalovaný centrálny vysávací systém.

Pre potreby návštevníkov OŠOC je vybudovaných 45 dláždených parkovacích miest pre motorové vozidlá a 10 miest pre bicykle. V prípade vyššej potreby parkovania sa bude na tento účel využívať aj parkovisko, ktoré slúži futbalovému štadiónu. Objekt má vlastnú vysokonapäťovú prípojku s trafostanicou.Požiarna bezpečnosť je zabezpečená požiarnymi prestupmi medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi, hlasovou signalizáciu požiaru, vnútornou hydrantovou sieťou s hydrantmi v počte 7 ks, vonkajšímihydrantmi v počte 2 ks, ďalej 21 kusmi hasiacich prístrojov a dvoma požiarnymi rebríkmi. V budoveje celkom 14 protipožiarnych dverí a zo zadnej strany únikové schodisko. V celej budove sú inštalované svietidlá s núdzovým prvkom pre osvetlenie v prípade výpadku elektrického prúdu, snímače úniku zemného plynu, úniku oxidu uhoľnatého a núdzové vetranie technologickej miestnosti. K dispozícii je aj požiarna čerpacia nádrž, ktorá je v prípade potreby napájaná vodou z bazéna o celkovej kapacite 270 m3.Priestory OŠOC sú pokryté WIFI signálom. Uzamykanie dverí je kľúčovým systémom, hlavný vchod je možné odomykať aj čipom. Vnútro športového centra a jeho okolie nepretržite monitoruje 16 bezpečnostných kamier.Okolie centra dotvárajú  parkové úpravy, areál  je osvetlený, doplnený  mobiliárom ako sú lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, vlajkové stožiare,kontajnery na odpad a pod. a je priamo pripojený na štátnu cestu prvej triedy č. I/18.

V tesnej blízkosti OŠOC sa nachádza futbalový štadión s osvetlením a zavlažovaním. Súčasťou štadióna sú aj šatne a tribúna pre 280 ľudí na sedenie a 80 na státie.

Obecné športové a oddychové centrum pozostáva z týchto častí:

1. Plaváreň s 25 m dlhým a 8m širokým bazénom a s hĺbkou vody od 102 cm do 172 cm sa nachádza na I.NP. Teleso bazéna tvorí betónová vaňa s keramickým obkladom.V rámci priestorov plavárne je aj parná sauna pre 6 osôb a vírivka pre 7 osôb.

K tejto časti budovy prislúchajú aj šatne so skrinkami na čipy, sprchy a toalety pre návštevníkov. Strojovňa bazénovej technológieje vybavená čerpadlami, automatickým dávkovaním dezinfekčných prípravkov, výmenníkom tepla a filtrami. To isté je aj pri technológiivírivky. Priestor plavárne je vykurovaný kombináciou podlahového vykurovania s radiátormi. Výmenu vzduchu zabezpečuje vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou a odvlhčovaním.Jednotka má maximálnu kapacitu 9289 m3vymeneného vzduchu za hodinu.

2. Ľadová plocha o rozmeroch medzi mantinelmi 42 x 21,6 m je umiestnená tiež na I.NP a sú na nej osadené profesionálne mantinely s bezpečnostnými sklami a ochrannými sieťami. Chladenie ľadovej plochy je nepriame, to znamená, že ako chladivo nie je použitý čpavok. Osvetlenie je zabezpečené  LED reflektormi. Pre návštevníkov sú k dispozícii šatne so sprchami a toalety. Vedľa garáže pre rolbu na úpravu ľadu sa nachádza technologická miestnosť chladenia. Vetranie je kombináciou prirodzeného vetrania oknami a dvoma výkonnými stenovými ventilátormi. Ľadovú plochu  je mimo zaľadnenia možné použiť na kultúrne podujatia, tenis, ale aj iné športy.

3. Bistro sa podobne ako predchádzajúce dve časti nachádza na I.NP. V rámci bistra je dvojdráhový bowling, časť priestoru je vyhradená na sedenie pre cca. 35 osôb a tiež barový pult. K tejto časti patria aj toalety pre návštevníkov. Vykurovanie je podlahové, vetranie rekuperačnou vzduchotechnickou jednotkou. Bistro slúži aj ako recepcia hotelovej časti objektu.

4. Prevádzka fitnesssa nachádza na II. NP. V rámci tejto časti OŠOC je okrem priestoru na fitness o výmere 280 m2 aj jeden squashový kurt a priestor pre skupinové cvičenia, alebo môže slúžiť ako detské fitness. Aj táto prevádzka má svoje šatne so skrinkami, vlastnými sprchami a toaletami. Túto prevádzku bude spravovať nájomca.

5. Hotelová časť s kapacitou 31 lôžok vrátane prístielok sa nachádza na II. a III.NP.

Na II.NP sú hotelové izby, ktoré cez chodbu majú kuchynskú časť pre prípravu vlastných jedál. Na III.NP sú 3 hotelové izby a 2 apartmány, niektoré majú aj lódžiu. Hotelovú časť objektu ako aj bistro s bowlingom spravuje nájomca.

6. Služobný byt prioritne určený pre správcu OŠOC sa nachádza na II.NP.Celková výmera bytu je 133 m2. Pozostáva z 3 priestranných izieb, kuchynsko-jedálenského kúta, samostatného WC, dvoch kúpeľni a dvoch lódžií. Má vlastné vykurovanie a vlastnú prípravu teplej úžitkovej vody plynovým kondenzačným kotlom.

7. Tribúna pre 100 osôb na sedenie a 50 osôb na státie je na II.NP a bude prioritne slúžiť pre rodičov a rodinných príslušníkov športujúcich osôb a ako priestor pre divákov pri rôznych kultúrnych podujatiach. V blízkosti tribúny sú toalety.

8. Ihrisko s umelou trávou o rozmeroch 48 x 23 m sa nachádza z južnej časti stavby OŠOC. Je celoplošne oddrenované do dažďovej kanalizácie. Na zásyp trávneho koberca je použitý kremičitý piesok. Plocha ihriska je oplotená 6 m vysokým pletivom a ochrannými sieťami. Osvetlenie ihriska ôsmimi reflektormi dáva možnosť jeho využitiaaj po zotmení a celoročne.


Celkové náklady výstavby obecného športového a oddychového centra vrátane parkovacích plôch a vonkajšieho ihriska s umelou trávou dosiahli vyše 3 milióny eur. K tomu je potrebné pripočítať vnútorné zariadenie budovy. Dobudovaním celého areálu získali obyvatelia Širokého a okolitých obcí podstatne lepšie podmienky na aktívny oddych, ako to bolo doteraz. Celú stavbu financovala obec z vlastných zdrojov. Na stavbe neboli použité žiadne prostriedky z európskych fondov, žiadne dotácie od štátu ani od VÚC. Obec nemá voči zhotoviteľom, dodávateľom materiálov, služieb alebo prác zúčastnených na stavbe žiadne záväzky.

Zúčastnené subjekty na stavbe:

Projekcia:

Ing. Anton Racek, Košice

Ejpro – Ing. Martin Magda, Víťaz

Ejprom – Martin Magda, Víťaz

Justat, s.r.o. Prešov

Ing. Stanislav Seman, Prešov

Ing. Arch Ján Kovalčik, Prešov

Ing. Rudolf Strážovský, Nové Mesto nad Váhom

Ing. Miroslav Leško, Šindliar,

Ing. Stanislav Štofaňák, Široké

 

Stavbu realizovala Obec Široké prostredníctvom živnostníkov z obce Široké, svojich kmeňových zamestnancov, pracovníkov na dohody o vykovaní práce a dodávateľských firiem – PKB Invest Prešov, O.K. Klima Prešov, FrostLednicke Rovne, Alba Bazény Prešov, TDV Široké, Osmont  Považská Bystrica, Slovmont Ružomberok, Festra Široké, Okno Final Spišská Nová Ves, Besko Košice, Pesmempol Prešov, Febatrans Široké, Stolárstvo Bartko Široké, Precizia Nitrianska Blatnica, Štefan – Štefan Uličný Široké, Stavebniny ŠirockýŠiroké,Slovbohemia Liptovský Mikuláš, Kovomont PO Prešov, AMI Nové Zámky, AgrobBuchtal Bratislava, Plynoma Prešov, ASB Squash Nový Jičín, UNI Progres Prešov, Keramika SoukupŽilina,Umakov Fričovce, Raciotherm Prešov, MerkuryMarket Prešov, Fedan Prešov, Unistav Prešov,  Slaper Prešov, Branislav Mäsiar Tekovská Nová Ves, Jaroslav Kacvinský Fričovce, Gastrobal Gerlachov, Štefan Kollár - Flowers N&S Široké, Jafar Prešov, AElektro Prešov, PROF-EKTRO Sedlice, LED-Solar Prešov, Elektra reklama Prešov, HagardHalPrešov,Glasko Prešov, O.S.W.O comp Prešov, Sontek Vráble, IngridFeltovičová – Grarofab Prešov,

Starosta obce Ing. Stanislav Bartoš vyslovuje úprimné poďakovanie a uznanie všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o vznik tohto diela.

V čase otvorenia športového centra ide o najmultifunkčnejšiu športovú halu na Slovensku.  Obec Široké verí, že toto dielo bude dlhé roky slúžiť nielen Širočanom, ale všetkým, ktorí sa budú chcieť športovo vyžiť, alebo využiť ubytovacie možnosti obecného športového a oddychového centra.

 

Fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 19. 5. 2024
slabý dážď 21 °C 8 °C
pondelok 20. 5. slabý dážď 21/11 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 24/12 °C
streda 22. 5. mierny dážď 19/13 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Info o občanoch


Info o občanoch

Úmrtia


Info o občanoch

Odpad


Odpad

Voľby


Voľby

 • 1. písomná zmienka roku 1320

  1. písomná zmienka roku 1320

 • 2483 obyvateľov

  2483 obyvateľov

 • Kultúrne-obchodné stredisko

  Kultúrne-obchodné stredisko

 • COOP Jednota

  COOP Jednota

 • Zdravotné stredisko

  Zdravotné stredisko

 • Lekáreň

  Lekáreň

 • ZUŠ

  ZUŠ

 • Zdravotná služba

  Zdravotná služba

 • Kostol sv. Mikuláša

  Kostol sv. Mikuláša

 • Slnečné hodiny

  Slnečné hodiny